Poland’s best factories for apparel and accessories

Regulamin

 
 
REGULAMIN USŁUG SERWISU FACTORYBOX.PL
 
1.Definicje
 
Administrator - oznacza spółkę AMP Paweł Bonkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, adres, ul. Lutomierska 7/4, 91-058 Łódź, NIP 727 - 275 - 10 -14. 
Umowa - oznacza umowę o świadczenie usługi zawieraną zgodnie z Regulaminem pomiędzy Zamawiającym a Administratorem, o treści określonej Regulaminem 
Factorybox.pl (zwany tez zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora 
Wizytówka - forma przekazu stanowiąca informację o Zamawiającym, przyporządkowana do kategorii tematycznej związanej z działalnością Zamawiającego umieszczona w Serwisie Administratora. 
Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. 
Zamawiający – Firma zamawiająca zamieszczenie wizytówki w Serwisie Administratora. 
Konto Zamawiającego - oznacza element Usługi wydzielony dla konkretnego Zamawiającego celem prezentacji swojej firmy w Serwisie Administratora. 

2. Kwestie techniczne
 
 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:
 a)  Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

 b)  Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Tunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)


3. Zasady ogólne
 
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Firmy.
 
4. Rejestracja Konta Zamawiającego
 
 1. Przed zawarciem Umowy Zamawiający może dokonać rejestracji w Serwisie. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na odpowiedniej stronie Serwisu, zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu oraz kliknięciu odpowiedniego przycisku. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację a co za tym idzie w szczególności zawarcie Umowy.
 2. W trakcie rejestracji Zamawiający określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta.
 4. Poprzez Rejestrację Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Zarejestrowany i zalogowany użytkownik serwisu może edytować i poprawiać swoje dane.
 6. Jedna Firma może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 7. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta. 
 
5. Wizytówka, dostępne pakiety
 
 1. Zamawiający dokonuje wpisu do bazy Factorybox.pl albo poprzez wpisanie danych Firmy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.factorybox.pl albo poprzez podanie danych firmy Zamawiającego konsultantowi osobiście lub telefonicznie wraz z upoważnieniem do ich umieszczenia w formie Wizytówki przez Administratora.
 2. Wykupienie wizytówki w katalogu następuje poprzez wybranie jednego z płatnych pakietów. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów znajduje się w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
 3. Zabrania się dodawania firmy do nieodpowiedniego działu Serwisu niezwiązanego z profilem jej działalności. Administrator zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Zamawiającego, do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.
 4. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z profilem działalności Zamawiającego i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Zamawiającego
 5. Zabrania się zamieszczania przez Zamawiającego adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących częścią Serwisu lub firmy Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Zamawiającego.
 6. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji „WWW” w zakładce DOŁĄCZ DO NAS lub LOG IN >> DODAJ WIZYTÓWKĘ lub EDYTUJ WIZYTÓWKĘ
 
6. Opłaty, warunki umowy
  
 1. Ceny dostępnych pakietów oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1). 
 2. Ceny podane w Cenniku Factorybox.pl są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT. 
 3. Zamawiający ma możliwość dokupienia dodatkowo płatnych opcji promowania swojej Wizytówki w Serwisie. Dokupienie dodatkowych opcji promowania odbywa się z poziomu Konta Zamawiającego. 
 4. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu. 
 5. Zamawiający może dokonać płatności w sposób wybrany przez siebie oraz spośród dostępnych sposobów płatności. 
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre sposoby płatności mogą być związane z koniecznością zawarcia Umowy i/lub wykonania operacji zaleconych przez Agenta Rozliczeniowego. Administrator nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań względem Zamawiającego, że Agent Rozliczeniowy w sposób należyty wykona swoje zobowiązania, które Agent Rozliczeniowy mógłby zaciągnąć względem Zamawiającego i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania. 
 7. Świadczenie usługi w postaci Wizytówki jest zamawiane na czas nieokreślony. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Wizytówki. Płatności za korzystanie z Wizytówki będą dokonywane z góry w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oraz w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. 
 8. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy. Umowy zawierane w środku miesiąca będą rozliczane zgodnie z ilością dni pozostałą do końca okresu rozliczeniowego. 
 9. W przypadku zawarcia umowy przez Internet, najpierw zostanie Zamawiającemu wystawiona faktura proforma, na podstawie której powinien dokonać płatności, a następnie po wpłynięciu należności – faktura VAT. 
 10. W przypadku podpisania umowy własnoręcznie przez Zamawiającego, faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 11. Dane do faktury pobierane są z wizytówki Firmy . Administrator przesyła wystawione faktury VAT na adres e-mail podany podczas rejestracji Firmy. 
 12. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
 13. Użytkownik Serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną 
 14. Zmiana wykupionego pakietu na wyższy lub niższy jest możliwa w każdym momencie, ale Wizytówka ulegnie zmianie zawsze od początku kolejnego okresu rozliczeniowego. 
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych. 
 16. Administrator dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu. 
 17. Administrator zastrzega sobie możliwość oferowania dodatkowych płatnych usług, które nie zostały wyszczególnione w cenniku.
 
7. Odstąpienie od umowy

 1. Zleceniodawcy przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia , ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało wyłączeniem Wizytówki po zakończeniu okresu wypowiedzenia. 
 2. Warunkiem formalnym skuteczności odstąpienia od Umowy jest wysłanie wypowiedzenia umowy na adres Administratora, pocztą elektroniczną na adres box@factorybox.pl  lub faxem na numer +48 42 298 5499. Dla swej skuteczności wypowiedzenie przesłane pocztą elektroniczną wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez Factorybox.pl. 
 3. Administrator może odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przez Administratora przetwarzane. Odmowa zawarcia Umowy może nastąpić w szczególności kiedy: 
a)  Administrator podda pod wątpliwości prawdziwość danych podanych przez Zamawiającego. 
b)  Administrator świadczył wcześniej Usługę na rzecz Zamawiającego, który naruszył zasady korzystania z niej, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje. 
c)  Login lub podana przez Zamawiającego marka lub logotyp są tego rodzaju, że naruszają prawo, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. 
d)  Przyczyny techniczne uniemożliwiają Administratorowi zawarcie lub wykonywanie Umowy.
  
8. Obowiązki Administratora
 
 1. Administrator zobowiązuje się udostępniać  w Serwisie w formie Wizytówki  w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane Firmy podane przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła i loginu.
 2. Administrator zobowiązuje się do zamieszczenia Wizytówki w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Przy zawarciu umowy przez Internet, Wizytówka Zleceniodawcy jest publikowana w serwisie przez Administratora po wpłynięciu należności na konto Administratora i po weryfikacji treści Wizytówki przez Administratora nie później niż w ciągu 24h od wpłynięcia ceny usługi na konto Administratora. Przy podpisaniu umowy osobiście przez Zleceniodawcę, Wizytówka Zleceniodawcy jest publikowana w serwisie przez Administratora niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie szybciej niż w ciągu 24 h i nie później niż w ciągu 7 dni. 
 4. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu. 
 5. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad. 
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników. 
 7. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia. 
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych. 
 9. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez Zamawiającego. 
 10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Zamawiającego za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Zamawiającego przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Administratora. 
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Zamawiającego w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług. 
 12. W przypadku niedostarczenia treści i/lub materiałów do wykonania Wizytówki w umówionym terminie, Administrator ma prawo przygotować oraz opublikować Wizytówkę z wykorzystaniem materiałów posiadanych lub ogólnodostępnych, w szczególności ze stron www. 
 13. Administrator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w każdym czasie, gdy w opinii Administratora realizacja Usługi może naruszać lub narusza prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne, religijne lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Z tytułu zawieszenia Zamawiającemu nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem Administratora  
 14. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jedynie do wysokości otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści Zamawiającego.
 15. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć w treści Wizytówki, Administrator przedstawi stosowną rekompensatę, która będzie proporcjonalna do obniżenia wartości błędnie wykonanej pozycji Umowy. 
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Administratora.
 
 9. Obowiązki Zamawiającego
 
 1. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie majątkowe prawa do przekazanych Administratorowi materiałów oraz, że jest upoważniony do używania wszelkich udostępnionych Administratorowi nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów, zdjęć, video oraz innych dostarczonych przez siebie materiałów. 
 2. Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania wskazaną przez siebie domeną internetową oraz stroną internetową. 
 3. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane (w tym w szczególności adres e-mail) są zgodne ze stanem rzeczywistym i prawdziwe, a w razie zmiany tych danych Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji. 
 4. Zamawiający wyraża zgodę na ingerowanie i przeredagowywanie treści podanej przez Zamawiającego w celu zoptymalizowania Usługi oraz stworzenia unikalnego tekstu. 
 5. Zamawiający poinformuje Administratora o zmianie danych rejestracyjnych oraz kontaktowych firmy, niezwłocznie po zaistnieniu takich zmian. 
 6. Zawierając umowę Zamawiający oświadcza Administratorowi, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Usługi jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i postanowieniami Regulaminu i nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów) 
 7. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta.

10. Reklamacje
 
 1. Warunkiem formalnym złożenia reklamacji jest wysłanie jej na adres Administratora, pocztą elektroniczną na adres box@factorybox.pl  lub faxem na numer +48 42 298 5499. Dla swej skuteczności reklamacja przesłana pocztą elektroniczną wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez Factorybox.pl. 
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 21 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Administratora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zleceniodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Administratorem.
  
11. Polityka prywatności
 
 1. Każde niezgodne z prawem korzystanie z Serwisu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. 
 2. Na stronach Serwisu Administrator może prezentować również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Umowy, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez Zamawiającego ani za treść witryn internetowych, do których przekierowują umieszczone w ramach takich ofert lub usług linki. 
 3. Dane osobowe zbierane w Serwisie Administratora są przekazywane bezpośrednio przez Zamawiającego poprzez wypełnienie formularzy dostępnych w Serwisie, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora Serwisu w czasie wizyty Zamawiającego w Serwisie Administratora. Podanie danych osobowych przez Zamawiających jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do rejestracji w Serwisie Administratora. 
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do Konta Zamawiającego w Serwisie, monitorowania ruchu w Serwisie oraz opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Zamawiającym na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie. 
 
12. Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 2. Administrator ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, o czym musi poinformować Zamawiającego drogą mailową. 
 3. Zamawiający jako adres do doręczeń wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wskazany w umowie. 
 4. Akceptując Regulamin Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jego danych w celach marketingowych przez Administratora, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym oraz na umieszczanie w serwisach społecznościowych. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
 5. Umowa zawarta między Administratorem a Zamawiającym podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe na tle jej realizacji Zamawiający i Administrator poddają pod rozstrzygnięcie Sądu rejonowego właściwego dla siedziby Administratora. Administrator oraz Zamawiający ustalają również, że dołożą wszelkich starań by ewentualne spory rozwiązać na mocy ustaleń polubownych.
   
Cennik